Dagordning för årsmötet

DAGORDNING
ÅRSMÖTE ADRIA CLUB SYD
Bomstadbaden Camping Karlstad 20 maj 2023

1. Mötets öppnande.
2. Mötets behöriga utlysande.
3. Dagordningens godkännande.
4. Val av mötesfunktionärer.
a. Mötesordförande.
b. Mötessekreterare.
c. Justerare tillika rösträknare.
5. Verksamhetsberättelse
6. Kassörens rapport.
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
9. Val av funktionärer
a. Ordförande 1 år
b. Kassör 2 år
c. Webbansvarig tillika ledamot 2 år
d. Ledamot 2 år
e. Revisor 1 år
f. Valberedning 1 år
10. Inlämnade motioner och förslag.
11. Höstmöte 2023
12. Övriga frågor.
13. Mötet avslutas.