Dagordning årsmöte 2021

DAGORDNING ÅRSMÖTE ADRIA CLUB SYD
Karlstad 2021-05-15

1.Mötets öppnande
2.Mötets behöriga utlysande
3.Dagordningens godkännande
4.Val av mötesfunktionärer
a. Mötesordförande
b. Mötessekreterare
c. Justerare tillika rösträknare

5.Verksamhetsberättelse
6.Kassörens rapport
7.Revisionsberättelse
8.Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020
9.Val av funktionärer
a. Kassör 2 år
b. Ledamot Webbansvarig 2 år
c. Ledamot 2 år
d. Ledamot 2 år
e. Revisor 1 år
f. Valberedning 2 personer 1 år

10. Inlämnade motioner och förslag
11. Förslag till stadgeändringar
12. Övriga frågor
13. Mötet avslutas.